KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, MAVİ BEYAZ AKARYAKIT İNŞ. PET. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. (MERSİS NO: 0613057510800017) (“MAVİ BEYAZ AKARYAKIT İNŞ. PET. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında tarafımıza bildirdiğiniz şekliyle ve en güncel halini koruyarak işleyebilmekteyiz. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; http://www.mavibeyazas.com.tr/kvkk internet adresinde yer alan politikadan (Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası) ulaşabilirsiniz.

Toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ve 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Vergi mevzuatından doğan yükümlülükler, denetleyici ve düzenleyici kurum ve kuruluşların düzenlemeleri ile diğer yetkili kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller, hukuki süreçlerin takibi ve icrası, yasal hakların kullanılması ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde,

Şirketimiz tarafından, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız kanalıyla; ziyaretiniz sırasında veya öncesinde ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Kişisel verileriniz; şirket faaliyetlerinin yürütülebilmesi, satış hizmetlerinin sağlanması, yürütülmesi ve sizlere daha iyi hizmet verebilmek için yukarıda sayılan yükümlülüklerimize ek olarak;

Taraf olduğumuz sözleşmeler, satış sözleşmeleri ve sair sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi,

Kimliğinizin teyit edilmesi, potansiyel müşteriler ile temasa geçilmesi ve bu suretle potansiyel tüketicilerin belirlenmesi ve tüketicilerin kampanyalardan haberdar edilmesi, teklif hazırlama sürecinin yürütülmesi, sözleşmeyi kurmak amacıyla tarafınızla sözleşmenin paylaşılması,

Hizmetlere ilişkin iş ve işlemlere yönelik kayıtların sistemde oluşturulması, sözleşme süreçlerinin tamamlanması,

Hizmet ve ürün memnuniyeti ölçme amacıyla satın alma/ hizmet alma sonrası iletişim, müşteri iletişim bilgilerinin güncellenmesi, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilmesi, güncellenmesi, pazarlanması, tanıtılması ve satış işlemlerinin yürütülmesi, ihtiyaçlarınızın temini,  hizmet şartlarımızda meydana gelebilecek değişiklikler hakkında bilgilendirme yapılması, talep ve şikayetlerinizin karşılanması ve takibi, satış sonrası destek hizmetlerinin verilmesi, satışa ve hizmete  bağlı faturalandırma da dahil olmak üzere; mali ve finansal işlemlerin yürütülmesi, risk yönetiminin yürütülmesi, sözleşme şartlarıyla ilgili tarafınızın bilgilendirilmesi,

Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için iş ortaklarımız ve tedarikçilerle yürütülen işlerin planlanması ve yürütülmesi, gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş ve işlemlerin yürütülmesi,

Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi, kapsamlarında işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve sınırlı olarak aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz; ilgili mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda belirlenen “kişisel verilerin işlenme şartlarına ve amaçlarına” uygun şartlarda ve şirketimizin sözleşmeler ve yasalardan doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi, sunduğumuz hizmetlerin geliştirilmesi ve ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi amaçları ile edinilir.

Buna göre; kişisel verileriniz, şirket tarafından kamera kayıt sistemi, mobil uygulamalar veya e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız, formlar, dilekçe, olay yeri bilgileri, internet giriş ve kayıt sistemi ve benzeri diğer kanallar aracılığı ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda ve benzeri teknolojiler vasıtasıyla elde edilmekte ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır.

Belirtilen yöntem ve hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanunun 5. Ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ve işbu Aydınlatma Metninde belirtilen veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve hukuki sebeplerle işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

6698 sayılı Kanunun 11. maddesi uyarınca bu metnin 6. maddesinde öngörülen usule göre Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizle ilgili aşağıdaki haklara sahipsiniz.

  • İşlenip işlenmediğini öğrenme
  • İşlenmişse bilgi talep etme
  • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme
  • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesi istendiği ve kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini istendiği hallerde; kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere yapılan bu işlemlerin bildirilmesini isteme
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle   zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Kişisel veri sahipleri, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesinde belirtilen haklarına ilişkin taleplerini “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla konuya ilişkin bilgi ve belgeleri de ekleyerek veri sorumlusuna iletir.

Başvuruda; ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu bulunması zorunludur.

İadeli taahhütlü mektup veya noter kanalı ile yapılan başvuruların “Uğur Mumcu Mahallesi Batı Bulvarı No:34 A Yenimahalle/Ankara” adresine iletilmesi gerekmektedir.

MAVİ BEYAZ AKARYAKIT İNŞ. PET. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre ve mevzuata uygun olarak en kısa sürede ve en geç 30 (otuz gün) içinde sonuçlandırır.

İlgili kişinin talebinin kabul edilmesi hâlinde, MAVİ BEYAZ AKARYAKIT İNŞ. PET. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. talebin gereği en kısa sürede yerine getirilir ve ilgili kişiye bilgi verilir.