Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

1- GİRİŞ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, MAVİ
BEYAZ AKARYAKIT İNŞ. PET. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. (MERSİS NO: 0613057510800017),
(“MAVİ BEYAZ AKARYAKIT İNŞ. PET. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.”) olarak veri sorumlusu
sıfatıyla, çalışanlarımızın, müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, ziyaretçilerimizin,
üçüncü kişilerin ve ilişki içinde olduğumuz diğer gerçek kişilere ait kişisel verileri tarafımıza
bildirildiği şekliyle ve en güncel halini koruyarak, hukuka uygun biçimde aşağıda belirtilen
temel ilkeler altında işlemekteyiz.

2- TANIMLAR
Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan
rıza.
Başvuru Formu: Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanmak için yapacakları başvuruyu
içeren “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereğince İlgili Kişi (Kişisel Veri
Sahibi) Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara İlişkin Başvuru Formu”.
Çalışan Adayı: MAVİ BEYAZ AKARYAKIT İNŞ. PET. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.’ ye herhangi
bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini vermiş olan gerçek
kişileri ifade etmektedir.
İş Birliği İçinde Olunan Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri: MAVİ BEYAZ
AKARYAKIT İNŞ. PET. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.’ nin her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu
kurumlarda çalışan, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere, gerçek kişiler.
İş Ortağı: MAVİ BEYAZ AKARYAKIT İNŞ. PET. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.’ nin ticari
faaliyetlerini yürütürken bizzat veya bağlı şirketleri ile birlikte muhtelif projeler yürütmek,
hizmet almak gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu taraflar.
Kanun: 6698 Sayılı Kişisel Verilerinin Korunması Kanununu ifade etmektedir.
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da
herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde
edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden
düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi,
sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her
türlü işlem.
Kişisel Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ nu ifade etmektedir.
Müşteri: Şirket faaliyetlerinden yararlanan gerçek kişileri ifade etmektedir.
Politika: MAVİ BEYAZ AKARYAKIT İNŞ. PET. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.’ ye ait Kişisel
Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ile bildirilen, kişisel verilerin işlenmesine yönelik
temel kuralları ifade etmektedir.
Potansiyel Müşteri: Şirket’in gerçekleştirdiği faaliyet alanları kapsamında müşteriye
dönüşme potansiyeli olan gerçek kişileri ifade etmektedir.
Üçüncü Kişi: Kanun ve işbu Politika kapsamında farklı bir şekilde tanımlanmamış olan
ancak kişisel verileri politika kapsamında işlenen gerçek kişiler.
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin
sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi. Bu politika kapsamında
MAVİ BEYAZ AKARYAKIT İNŞ. PET. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. veri sorumlusudur.
Ziyaretçi: MAVİ BEYAZ AKARYAKIT İNŞ. PET. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.’ nin sahip olduğu
ofis, benzin istasyonu ve internet sitesine çeşitli amaçlarla girmiş olan gerçek kişiler.

3- POLİTİKA’ NIN AMACI
Bu politikanın temel amacı,
 MAVİ BEYAZ AKARYAKIT İNŞ. PET. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından hukuka
uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin
korunmasına yönelik benimsenen ilkeler konusunda açıklamalarda bulunulması;
 Ofis, benzin istasyonu, internet sitesi ve şirketimiz tarafından kişisel verileri alınmış
müşterilerimizi, çalışanlarımızı, çalışan adaylarımızı, ziyaretçilerimizi, iş birliği içinde
olduğumuz kurumların hissedar ve çalışanlarını ve üçüncü kişileri; kişisel veri işleme
faaliyetleri, alınan önlemler, veri sahiplerinin hakları ve bu hakların kullanılma
yöntemleri gibi konularda bilgilendirilmesidir.

4- POLİTİKA’ NIN KAPSAMI
İşbu Politika; müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin, iş
birliği içinde olduğumuz kurumların çalışanlarının ve üçüncü kişilerin şirketimiz tarafından,
kamera kayıt sistemi, e-posta yazışmaları, eğitim katılım tutanakları, formlar, yetkili kurumlar,
internet giriş ve kayıt sistemi, internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız ve benzeri
diğer kanallar aracılığı  ile  otomatik  ya   da   otomatik  olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya  da
elektronik ortamda ve benzeri teknolojiler vasıtasıyla işlenen tüm kişisel verilere ilişkindir. Bu
Politika, internet sitemizde http://www.mavibeyazas.com.tr/ yayımlanmakta ve kişisel veri
sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulmaktadır. Yürürlükte bulunan mevzuat
ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, mevzuat hükümleri öncelikli olarak
uygulanacaktır.

5- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE GENEL İLKELER
MAVİ BEYAZ AKARYAKIT İNŞ. PET. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. , KVK Kanunu’nun 10.
maddesine uygun olarak veri sahiplerini aydınlatmaktadır ve rıza alınması gereken
durumlarda veri sahiplerinden rızalarını talep etmekte, bu kişisel verileri 6698 Sayılı
Kanun’un 4. Maddesinde sayılan genel ilkeler kapsamında; hukuka ve dürüstlük kuralına
uygun, kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlamak için bütün iletişim
kanallarını açık tutarak, belirli, açık ve meşru amaçlarla işleyerek, işlendikleri amaçla
bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmasını sağlayarak, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri
amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza ederek işlemektedir.

6- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN KURALLAR
MAVİ BEYAZ AKARYAKIT İNŞ. PET. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.; Anayasa’nın 20. maddesine
ve KVK Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi konusunda;
hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru
amaçlar güderek, amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme
faaliyetinde bulunmaktadır.
MAVİ BEYAZ AKARYAKIT İNŞ. PET. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.; kanunlarda öngörülen veya
kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza etmektedir.
MAVİ BEYAZ AKARYAKIT İNŞ. PET. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.; müşterilerine, çalışanlarına,
çalışan adaylarına, ziyaretçilerine, tedarikçi firma çalışanlarına ve üçüncü kişilere ait kişisel
bilgileri; kimlik bilgileri (adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi), iletişim bilgileri (e-
mail adresi, telefon numarası, adres bilgisi, IP adresi), lokasyon, meslek verisi, görsel ve
işitsel veri, eğitim verisi, sağlık verisi gibi kişisel verileri işlemektedir.
Bu verileri işlerken, 6698 sayılı Kanun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme
şartları ve amaçları ve 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu
ile Vergi mevzuatından doğan yükümlülükler, denetleyici ve düzenleyici kurum ve
kuruluşların düzenlemeleri ile diğer yetkili kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller, hukuki
süreçlerin takibi ve icrası ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve bunlarla sınırlı
olmamak kaydıyla kişisel veri sahiplerinin kişisel verilerini; tarafı olduğumuz sözleşmelerin
gereklerinin yerine getirilmesi, faaliyet alanımızdaki iş ve işlemlerin yürütülebilmesi için
yukarıda sayılan yükümlülüklerimize ek olarak;
 Faaliyetlerimize başlamadan önce potansiyel müşteriler ile temasa geçilmesi, teklif
hazırlama sürecinin yürütülmesi, sözleşmeyi kurmak amacıyla tarafınızla sözleşmenin
paylaşılması için,
 Faaliyet alanlarımıza ilişkin iş ve işlemlere ait kayıtların sistemde oluşturulması,
sözleşme süreçlerinin tamamlanması için,
 Ürün ve hizmet memnuniyeti ölçme amacıyla satın alma sonrası iletişim, müşteri
iletişim bilgilerinin güncellenmesi, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin
güncellenmesi, talep ve şikayetlerinizin karşılanması ve takibi, satışa ve hizmete bağlı
faturalandırma da dahil olmak üzere; mali ve finansal işlemlerin yürütülmesi, risk
yönetiminin yürütülmesi, güvenliğinize ve acil durumlara ilişkin operasyonların
yürütülmesi için, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik
ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

7- KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI
MAVİ BEYAZ AKARYAKIT İNŞ. PET. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş., KVK Kanunu’nun 12.
maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini
önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını
sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri
almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

8- ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
KVK Kanunu ile birtakım kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin
mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Bu veriler;
ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve
kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve
güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.
MAVİ BEYAZ AKARYAKIT İNŞ. PET. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından, KVK Kanunu ile
“özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin
korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır. Bu kapsamda, MAVİ BEYAZ AKARYAKIT
İNŞ. PET. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından, kişisel verilerin korunması için Kanun
kapsamında ve Kurul’un ilke kararları kapsamında alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli
kişisel veriler bakımından titizlikle uygulanmakta ve MAVİ BEYAZ AKARYAKIT İNŞ. PET.
PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır.

9- KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ
MAVİ BEYAZ AKARYAKIT İNŞ. PET. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. KVK Kanunu’nun 10.
maddesine ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar
Hakkında Tebliğ’e uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri
sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda; ofislerimizde, benzin istasyonumuzda ve internet
sitemizde; şirketimiz tarafından kişisel verileri alınmış müşterilerimizin, çalışanlarımızın,
çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin, iş birliği içinde olduğumuz kurumların hissedar ve
çalışanlarının ve üçüncü kişilerin kolayca görebilecekleri alanlara Aydınlatma Metinleri
konulmuştur. http://www.mavibeyazas.com.tr/ adresinde işbu politika ile birlikte aydınlatma
metni ve başvuru formu da yayımlanmıştır.

10- KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
MAVİ BEYAZ AKARYAKIT İNŞ. PET. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş., hukuka uygun olan kişisel
veri işleme amaçları doğrultusunda, gerekli güvenlik önlemlerini alarak ve mevzuata uygun
şekilde, kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere
aktarabilmektedir.
Aktarım sebepleri aşağıdaki gibidir;
 Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme olması
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekliyse
 MAVİ BEYAZ AKARYAKIT İNŞ. PET. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.’nin hukuki
yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunluysa
 Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunluysa
 Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, MAVİ
BEYAZ AKARYAKIT İNŞ. PET. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.’ nin meşru menfaatleri için
kişisel veri aktarımı zorunluysa

11- KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ
MAVİ BEYAZ AKARYAKIT İNŞ. PET. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş., ilgili kanunlarda ve
mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre
boyunca saklamaktadır.
Bu kapsamda; MAVİ BEYAZ AKARYAKIT İNŞ. PET. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. öncelikle ilgili
mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte,
bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri
işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Bu süreler sonunda Kanun
kapsamındaki yükümlülükler çerçevesinde kişisel veriler, verinin niteliğine ve kullanım
amacına göre silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.
Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş, ilgili mevzuat ve MAVİ BEYAZ AKARYAKIT İNŞ.
PET. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.’ nin belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse,
kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye
bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla
saklanabilmektedir.


12- KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE TALEPLERİ
Kanunun 11. maddesi uyarınca öngörülen usule göre MAVİ BEYAZ AKARYAKIT İNŞ. PET.
PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.’ ye başvurarak kişisel verilerinizle ilgili aşağıdaki haklara sahipsiniz.
 İşlenip işlenmediğini öğrenme
 İşlenmişse bilgi talep etme
 İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme
 Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel
verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesi
istendiği ve kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması
halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini istendiği hallerde; kişisel
verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere yapılan bu işlemlerin bildirilmesini isteme
 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde
zararın giderilmesini talep etmeKişisel veri sahipleri, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesinde belirtilen haklarına ilişkin
taleplerini “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca yazılı
olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da
ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde
kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik
geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla konuya ilişkin bilgi ve belgeleri de
ekleyerek veri sorumlusuna iletir.
Başvuruda; ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C.
kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi,
telefon ve faks numarası, talep konusu bulunması zorunludur.
İadeli taahhütlü mektup veya noter kanalı ile yapılan başvuruların “Uğur Mumcu Mahallesi
Batı Bulvarı No:34 A Yenimahalle/Ankara” adresine iletilmesi gerekmektedir.
MAVİ BEYAZ AKARYAKIT İNŞ. PET. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. başvuruda yer alan talepleri,
talebin niteliğine göre ve mevzuata uygun olarak en kısa sürede ve en geç 30 (otuz gün)
içinde sonuçlandırır.
İlgili kişinin talebinin kabul edilmesi hâlinde, MAVİ BEYAZ AKARYAKIT İNŞ. PET. PAZ.
SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından talebin gereği en kısa sürede yerine getirilir ve ilgili kişiye bilgi
verilir.

13- KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARINI İLERİ SÜREMEYECEĞİ HALLER
KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVK Kanunu kapsamı dışında
tutulmuştur:
 Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere
uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta
yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama
ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini,
ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da
suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da
ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya
ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu
kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler
kapsamında işlenmesi.
 Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin
olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

14- KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ
Mevzuat ve Kurul tarafından çıkarılan “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve
Anonimleştirilmesi Hakkında Yönetmelik” uyarınca, ilgili kanun hükümlerine uygun olarak
işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde MAVİ
BEYAZ AKARYAKIT İNŞ. PET. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.’ nin kendi kararı doğrultusunda
veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hale
getirilir.

İşbu Politika, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükte bulunan mevzuat
çerçevesinde düzenlenmiş olup, internet sitemizde http://www.mavibeyazas.com.tr/
yayımlanarak ilgili kişilerin erişimine sunulmaktadır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve politika
arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, mevzuat hükümleri öncelikli olarak
uygulanacaktır.
Saygılarımızla,
MAVİ BEYAZ AKARYAKIT İNŞ. PET. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.