BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ

Değerli Ziyaretçilerimiz,

Sizlerin özel hayatlarının gizliliğine saygı duyuyor ve önemsiyoruz.

Bu nedenle, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında düzenlemiş olduğumuz aydınlatma metni ile şirketimiz yahut onun iştirakleri ve bağlı ortaklıkları tarafından işlenen kişisel verilerinin işlenmesi ve paylaşılmasında uyulan kurallarla ve bu anlamda sahip olduğunuz haklarla ilgili bilgilendirmek amacıyla, Şirketimizin/Şirketlerimizin kabul etmiş ve uygulamakta olduğu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası hakkında bilgilendirmek istiyoruz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda Mavi Beyaz Akaryakıt İnş. Pet.Paz.San. ve Tic. A.Ş.( Anadolu Bulvarı No:18 Macunköy Yenimahalle/ANKARA

Ostim  VD . No:613 057 51 08, Mersis No: 0613057510800017) olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla anılıyoruz.

6698 Sayılı Kanun’a göre;

Kişisel veri :

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Özel nitelikli kişisel veri :

KVKK 6. Maddede sayılan, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veriyi,

Kişisel verilerin işlenmesi :

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Veri sorumlusu :

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

 

Kişisel Verilerin işlenmesi, aktarılması amaçları:

 Kişisel veriler, Şirketimiz/Şirketlerimiz tarafından yasal ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sözleşme ilişkilerine girilebilmesi ve bunların yürütülebilmesi açısından yapılması gereken tüm çalışmaların yürütülmesi, şirketimiz yahut onun iştirakleri ve bağlı ortaklıkları arasındaki koordinasyon, işbirliği ve verimliliğin sağlanması ve geliştirilmesi, kullanılan internet sitesi ve diğer elektronik sistemlerin güvenliğinin sağlanması, mevzuata uyum, gerekli bildirimlerin taraflara yapılması, veri sahibi lehine olabilecek etkinlik, promosyon ve kampanyaların gerçekleştirilmesi, idari ve adli makamlara bildirilmesi, yasal hakların kullanılması, hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi, talep ve soruların cevaplanması, memnuniyet, performans ve benzeri ölçümlerin yapılması, insan kaynakları başka olmak üzere şirket politikaların oluşturulması, ihtiyaçların temini, işe alım süreçlerinin yürütülmesi ve sair ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla Kanuna uygun olarak işlenebilir.

Kişisel Verilerin Toplama yöntemleri ve hukuki sebepleri:

Veriler, Şirketimizin/Şirketlerimizin yürüttüğü faaliyetler özelinde gereklilikleri belirlenmek üzere doğrudan, sözlü ve elektronik yollarla elde edilebileceği gibi Şirketimizin/Şirketlerimizin her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurum ve tüzel kişilerden (iş ortağı, tedarikçi, taşeron, ve benzeri) de sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlar vasıtasıyla elde edilebilir.

İşlenen kişisel verileriniz, iç işleyişte kabul edilen yahut mevzuatta öngörülen süre boyunca tutulmaya devam edecektir.

Toplanan kişisel veriler; KVKK 8. Madde çerçevesinde paylaşılabilecektir.

Veri Sahibinin Hakları:

KVKK kapsamında herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Verilerin Korunması:

Şirketimiz/Şirketlerimiz kişisel verilerin korunması konusunda gerekli olan teknik ve idari her türlü tedbiri almaktadır.

Başvuru Usulü:

 

İlgili kişi, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna iletir.

Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Veri sorumlusu talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde veri sorumlusunca gereği yerine getirilir.

Bu kapsamda yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmanıza ilişkin talebinizi, kimliğinizi kanıtlayıcı belgeler eklemek suretiyle ve KVKK’a uygun olarak Anadolu Bulvarı No:18 Macunköy Yenimahalle/ANKARA adresine iadeli-taahhütlü mektup yoluyla veya mavibeyazas@hs01.kep.tr iletebilirsiniz.